cartaz poreticas

Poréticas da Crise: Estratexias do poder, espazos de resistencia

Entrada de balde para non-matriculados Facultade de filosofía USC Plaza de Mazarelos 15703 Santiago de Compostela, A Coruña O poder fala de crise… A crise converteuse na súa lexitimación e a súa More »

Tecnoloxía, medios de comunicación e hiperrealidade

Cando: 03 de Abril de 2013

Nin separación entre valor de uso e valor de cambio, nin alienación ideolóxica, nin orixinal do sentido. Nin absoluto poder, nin fluxos de desexo absolutos. Nada de emancipación. Nin suxeito, nin obxecto, nin posibilidade de metacrítica. Non hai referencia. Nin sequera alteridade, nin por suposto acontecemento. Cando a hiperrealidade e a simulación non agochan a realidade senón que a substitúen: non máis lóxica da representación pois nada escapa ao grande teatro (Director: J. Baudrillard) .

Imparten: Delmiro Rocha (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Do museo ao colaboratorio

Cando: 10 de Abril do 2013

Este módulo formula a posibilidade de libera-los procesos de arranxo -agencement- da unidireccionalidade propia daquel “logocentrismo modernizado”, cara a múltiple proliferación de dispositivos de enunciación colectiva, de formas de contaminación molecular entre non-suxeitos -multitudes-. Un cuestionamento do estatus de poder que sostén o marco económico do mundo da arte, dirixido cara aos procesos polos que a cultura se pretende illar da representación e privilexio de clase, e contra a súa circulación polas cauces económicas na procura dunha revalorización perpetua como mercadoría. Abordarémo-la necesidade de entende-los procesos de contaminación discursiva como baseamento da pervivencia dos commons inmateriais -“o cultural” i.e. significación mutante do mundo-real-, como un proceso colaborativo aberto á participación das multitudes que esixe promover, en consecuencia, dinámicas inclusivas de negociación. Verémo-la importancia de forzar a participación das colectividades no artellamento significante, e como neste proceso de producción e agencement se crean novas subxectividades que poden resistir a colonización ideolóxica realizada no medium da comunicación estética.

Imparten: Álvaro Otero (Proxecto Derriba)

Descarga VBR Zip

Máis aquí

A Función-Autor-Propietario nun paradigma en descomposición

Cando: 19 de Abril do 2013

O autor non cae do ceo. En tanto que “función”, vai ligado ós fluxos de territorialización que atravesan a cultura -como forma consolidada dunha determinada ordeación do saber-, e como significante, suxeito a múltiples intentos de artellamento semántico que se poden descubrir nunha análise das súas formas de aparición. Imos sinalar aquí algúns momentos nos que se ten manifestado un certo tipo de autoría na historia da cultura recente, coa idea motriz de que o Autor-Propietario se constitúe na intersección dos fluxos que delinean a narración cultural occidental. Trataremos de analizar algúns acontecementos clave na súa construción conceptual rastrexados a través das formas xurídicas, sociolóxicas e políticas adoptadas para comprende-lo papel que desempeña nesa operación de transformación da “orde do saber” que ten lugar a partires do século XVII, co xiro epistémico que centraliza o control da enunciación ante a proliferación textual, e a incorporación da propiedade do sentido para conxura-la ficción e lexitimar certos discursos sobre o real.

Imparten: Óscar R. de Dios (Dazibao), Álvaro Otero e Daniel Fernández (Proxecto Derriba)

Descarga VBR Zip

Eco-políticas para monstros e a defensa do común

Cando: 24 de Abril de 2013

O movemento ecoloxista e o xurdimento da natureza como cuestión política imprimiron un desprazamento, mesmo unha distopía, do campo das políticas contemporáneas. A irrupción da natureza (o excluído e sen voz) como suxeito da política debe ser posto en correlación co feminismo e a incidencia no corpo e a reprodución como cuestións igualmente políticas. Porén, ao igual que nos sucede co feminismo, debemos pensar a natureza dende a noción de suxeito? Cabería outro xeito de pensar a natureza e de pensarnos nela, non dende os suxeitos, senón dende os arranxos e as coalicións? Como pensar a natureza fóra do binomio natureza/cultura ou natureza/historia? A partir da noción de natureza social, do cyborg e do monstro tal e como as desenvolve Donna Haraway tentaremos pensar coalicións insospeitadas para unha política ecolóxica (im)posíbel, que pasa pola defensa dos bens comúns e a resistencia á conversión da natureza en recurso ou valor nos movementos de desterritorialización/reterritorialización do capital global.

Imparten: Beatriz Blanco (Proxecto Derriba)

Descarga VBR Zip

Teaser de As Encrobas – A ceo aberto

Textos:

Bibliografía

 

 

Ecosofía na fenda aberta entre a tecno-utopía e a distopía entrópica

Cando: 10 de Maio de 2013

F. Guattari en “Las Tres Ecologías” formula a interrelación das tres esferas que participan na organización do oikos, nun exercicio por comprende-la ligazón radical entre arranxos, subxectividades e impactos na biosfera: a esfera mental, que ten que ver cos dispositivos de enunciación e o seu control; a social, que reflicte as formas de organización política; a ambiental, que nos coloca ante o grande desafío da crise ecolóxica, ambiental e de recursos. O cambio nas lóxicas de distribución da información convida a reflexionar sobre a posibilidade de intervención das multitudes nos procesos de significación que se negocian dende os dispositivos de enunciación. Analizarémo-la posibilidade dunha certa liberación esquizoanalítica que faga de panca entre utopías e distopías contemporáneas, e nos permita ver pola fenda que se abre entre ámbalas dúas vías de ampliación das marxes do posible. Como propicia-la alteridade?

Imparten: Beatriz Blanco e Daniel Fernández (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Bibliografía

Poréticas da Crise: Estratexias do poder, espazos de resistencia

cartaz poreticas

Entrada de balde para non-matriculados

Facultade de filosofía USC
Plaza de Mazarelos
15703 Santiago de Compostela,

A Coruña

O poder fala de crise… A crise converteuse na súa lexitimación e a súa reprodución no seu obxectivo. Con tal estratexia as institucións, os media e o establishment pretenden que reproduzamos aquilo que elxs insisten en producir, a saber, unha subxectividade acorde co poder e o capital, unha subxectividade que leva a débeda no seu interior. Mais existen distintas estratexias de dominación que o poder está a implementar a nivel político, económico, cultural e social na procura da eliminación do común, estratexias que en todo caso topan coa biosfera, co límite do capital.

Si, é unha crise: crise da confianza na representación, crise da democracia representativa, crise da creación de valor, crise da moeda, crise do concepto de autor. Por tanto, se existe unha crise é unha crise de lexitimidade.

Ela non afecta a distintos territorios ou bloques temáticos, senón a poros, que deixan filtrar por eles os fluxos do capital e do poder. Mais a crise non é senón unha consecuencia dos mecanismos que o poder e o capital aplican. Deixan filtrar estes poros espazos de resistencia a semellantes estratexias de reprodución do poder?

Quizais para intentar darlle unha resposta a este interrogante debamos facer unha porética da crise, que intente destapar as finalidades dos discursos do poder, que loitan por enmudecer as palabras que saen dos resquicios, das fallas e dos suburbios, xa guetos, que non deixan de se producir como o outro lado do capital.